’’ Το Πεπρωμένο φυγείν αδύνατον’’ ;

’’ Το Πεπρωμένο φυγείν αδύνατον’’ ;

’’ Το Πεπρωμένο φυγείν αδύνατον’’ ;